Obchodní podmínkyVENDOME s.r.o.
Jánská 12, 602 00 Brno
IČ: 47907401, DIČ: CZ47907401Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky(dále jen „obchodní podmínky“) společnosti VENDOME s.r.o. se sídlem Jánská 12, Brno 602 00, identifikační číslo: 47907401 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ( dále jen „objednávka“) uzavíráme mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění obchodních podmínek.

Podmínky objednání

 • Smluvní vztah mezi kupujícím (dle údajů vyplněných v objednávce) a prodávajícím BISAKU klenotnictví (VENDOME s.r.o., IČ: 47907401) vzniká na základě odeslání objednávky a zvolení typu platby.
 • Kupující je povinen uvést v objednávce všechny údaje pravdivě. Špatně nebo neúplně zadané informace kupujícím nemohou být později uznány jako důvod k reklamaci. Proto vás prosíme o pečlivé změření a zadání velikosti vašich prstů. Pozdějšími úpravami prstenů mohou vzniknout komplikace. Především s usazením kamenů, povrchovými úpravami apod. U některých modelů (především s osazením kamenů kolem celého obvodu prstenu) není možná jakákoliv úprava velikosti prstenu. Úprava velikostí snubních prstenů je vždy zpoplatněná.
 • První úprava velikosti u zásnubních prstenů a prstenů ze sekce šperků je zdarma do 90 dnů od zakoupení. 
 • Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednaný šperk přesně dle popisu na webových stránkách a dle objednávky vyplněné kupujícím. Šperky jsou označeny puncem Českého puncovního úřadu dle zákona č. 539/92 sb. o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, dále odpovědnostními značkami a logem BISAKU. Ke všem šperkům osazeným diamanty (brilianty) dodáváme certifikát o pravosti a kvalitě kamenů (4C), kde je uvedená váha v karátech (ct), typ brusu, čistota a barva diamantu.
 • Objednaný šperk vám je osobně předán či doručen v originální krabičce BISAKU s daňovým dokladem (paragon) na celkovou částku objednaného zboží.
 • Zákazník má 3 měsíce na vyzvednutí své objednávky, počínaje od data zaslání informativního e-mailu a sms zprávy o vyzvednutí. 

Dodací lhůty

Běžné dodací lhůty na veškeré zboží jsou se pohybují v závislosti na aktuálním zatížením naší dílny. U zásnubních prstenů, které máme většinu skladem v nabízených variantách, je dodací lhůta okolo 5 pracovních dnů.

U snubních prstenů, které pro vás vyrábíme na zakázku, se doba výroby aktuálně pohybuje mezi 2-4 týdny. Výjimečně může být dodací lhůta prodloužena naší společností o 7 dnů; o delší dobu může být dodací lhůta prodloužena již jen po dohodě s Vámi (např. v období přetížení výroby, apod.). O této skutečnosti bude zákazník včas informován. Věřte, že je i v našem zájmu Vám dodat šperk co nejdříve k oboustranné spokojenosti.

Reklamace a záruka

Veškeré šperky zakoupené přes naše webové stránky jsou originálním produktem značky BISAKU a vztahuje se na ně záruka 24 měsíců. Výjimkou jsou snubní prsteny, na které dáváme záruku 5 let.

 • Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady.
 • Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (deformaci působením vnější síly), poškození povrchové úpravy (poškrábání) a poškození vzniklé nesprávným používáním výrobku.
 • Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do zboží třetí osobou. V případě jakéhokoliv požadavku na úpravu či změnu našeho výrobku (zmenšení, leštění, obnovení matování apod.), prosíme navštivte zásadně jen naše prodejny BISAKU.
 • Vada vzniklá v důsledku chybně či neúplně zadaných informací zákazníkem v objednávkovém formuláři, se jako důvod reklamace neuznává (upozorňujeme, abyste věnovali měření velikosti Vašich prstů a kontrole objednávky zvýšenou pozornost a pečlivost).

Kupující je povinen uplatnit reklamaci vadného zboží bez zbytečného odkladu poté, co tuto vadu zjistil, resp. při dostatečné péči tuto vadu zjistil měl a mohl. 

Práva z odpovědnosti za vadu může kupující uplatnit v kterékoli provozovně prodávajícího, popř. písemně prostřednictvím České pošty či jiného doručujícího subjektu na adrese: BISAKU klenotnictví, Jánská 12, 602 00 Brno. K řádnému uplatnění reklamace musí kupující prokázat zakoupení zboží u prodávajícího, a to zpravidla tak, že k uplatňované reklamaci předloží doklad o zaplacení, fakturu či jiný daňový doklad nebo záruční list. Právo z odpovědnosti za vadu může kupující uplatnit u vad, které se vyskytnou na zakoupeném zboží do 24 měsíců od jeho převzetí ze strany kupujícího.

Kupujícímu, náleží tato práva z vadného plnění, tedy právo na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, tedy právo na
výměnu vadného zboží či jeho součásti,
b) odstranění vady opravou věci, je-li vada odstranitelná,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení kupní smlouvy ze strany
prodávajícího ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.

Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad (tedy výměnu zboží), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; týká-li se vada pouze součásti dodaného zboží, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této součásti. Není-li možné provést výměnu vadného zboží, popř. jeho součásti, může kupující od smlouvy odstoupit, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu vadné součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad – v takovém případě je kupující taktéž oprávněn od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitel, nedohodne na delší lhůtě. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem, kdy prodávající prokazatelně oznámí kupujícímu způsob vyřízení reklamace, a to i v případě, kdy si kupující reklamované zboží v termínu určeném prodávajícím nevyzvedne.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední
inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

Odstoupení od kupní smlouvy

Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, lze je reklamovat z důvodu výrobních vad dle záruk poskytovaných u jednotlivých druhů výrobků.